עבירת סחיטה באיומים

עבירת סחיטה באיומים

בהתאם לסעיף 428 לחוק העונשין, סחיטה באיומים היא:

איום בכתב, בעל פה, או בהתנהגות, לפגוע שלא כדין בכל אחד מאלה:

   • בגוף
   • בגוף אדם אחר
   • בחירות
   • ברכוש
   • בפרנסה
   • בשם הטוב
   • בצנעת הפרט
   • איום בפרסום או בהימנעות מפרסום המטיל אימה על אדם.
 • הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו.
 • סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שעונשה הוא 7 שנות מאסר.
 • אם האדם שכלפיו נכנע לאיום וביצע את המעשה שהתבקש לעשות תחת האיום, העונש הצפוי לאדם המאיים הוא עד 9 שנות מאסר.
 • כשהמעשה שאדם נדרש לעשותו במסגרת הסחיטה הוא בעל אופי מיני מדובר בהטרדה מינית.